คำสอนในพระราชนิพนธ์ ร.9

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาล
จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน
เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการอ่านที่ได้ทรงพระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514

เป็นที่ทราบกันดีกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก แม้ว่าพระองค์จะทรงงานหนักเพียงใด แต่ก็ยังทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการอ่าน พระองค์ทรงแบ่งเวลาสำหรับพระราชนิพนธ์หนังสือ ซึ่งมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองและพระราชนิพนธ์แปล แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาอย่างแท้จริง

ที่สำคัญหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ยังทรงแฝงแนวทางในการดำเนินชีวิตเอาไว้อย่างแยบยล ตามคำที่พระองค์ทรงสอนพสกนิกรเอาไว้ วันนี้ ไบรท์ออนไลน์ จึงของเลือกเอาพระราชนิพนธ์ของ ในหลวง ร.9 มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกัน

1.เรื่อง ทองแดง

หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ที่เปิดตัวในปี พ.ศ.2545 โดยถูกเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เนื้อหานั้นกล่าวถึงความฉลาดของคุณทองแดง ความจงรักภักดี ความมีมารยาท และความกตัญญูที่คุณทองแดงมีต่อแม่มะลิ โดยในตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงยกย่องคุณทองแดงว่า

“ผิดกับคนอื่นที่กลายมาเป็นคนสำคัญแล้วมักจะลืมตัว
และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย”

หลังจากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง เผยแพร่ออกมา ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ อีกด้วย พระองค์จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ทองแดง ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ.2547 ซึ่งฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่นั้นมีรูปแบบลายเส้นเป็นการ์ตูน โดยมีชัย ราชวัตร เป็นผู้วาด แล้วใช้ชื่อว่า “เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน” เพื่อให้เข้าใจง่าย ดูสดใสน่ารักตามแบบฉบับของคุณทองแดง ทั้งยังทำให้น่าสะสมมากยิ่งขึ้น

2.ติโต

หนังสือพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระราชอุตสาหะในการแปล พระองค์จะทรงอ่านรวดเดียวให้จบเล่มก่อน เพื่อศึกษาว่าคนเขียนต้องการสื่ออะไร จากนั้นจะทรงอ่านแบบละเอียดทีละตอนอีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดความคิด พระราชประสงค์ของพระองค์ในการแปลเรื่องนี้ ก็เพื่อให้คนไทยได้รู้จักเรื่องราวของมหาบุรุษโลก และนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลเรื่องติโตมาจากต้นฉบับเรื่อง Tito ซึ่ง ฟิลลิส ออตี เป็นผู้ประพันธ์ ซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีแห่งยูโกสลาเวีย ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อชาติจากการคุกคามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 โดยมอบรายได้จากการจัดจำหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

3.พระมหาชนก

“หนังสือเรื่องนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้า”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก

หนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความเพียร และความมีวิริยะอุตสาหะ โดยเป็นเรื่องของ 1 ในทศชาติชาดก ซึ่งเป็นชาดก 10 ชาติสุดท้าย ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์และทรงสนพระราชหฤทัย จึงได้มีการค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและพระสุตตันตปิฎก และทรงนำมาพระราชนิพนธ์ด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย พร้อมทั้งทำภาพประกอบต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ในหนังสือพระมหาชนก ได้มีพระราชปรารภระบุถึงที่มาที่ไปของหนังสือเรื่องนี้ว่า แต่เดิมพระองค์ทรงแปลและศึกษาเรื่องพระมหาชนกนานกว่า 11 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2531 ได้มีการเผยแพร่บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรก แต่ยังมีความเข้าใจยาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินมาวาดรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ.2539 จึงมีการเผยแพร่หนังสือพระมหาชนกขึ้นมาใหม่

หลังจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกถูกเผยแพร่ออกไปและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2542 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระมหาชนกฉบับการ์ตูนออกมา เพราะทรงมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเนื้อหาของพระมหาชนก นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริให้ใช้ลายเส้นแบบไทย ๆ ในการวาดภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย โดยภาพการ์ตูนในหนังสือพระมหาชนกฉบับนี้ได้ ชัย ราชวัตร มาเป็นผู้เขียนการ์ตูนประกอบ

นี่เป็นเพียงหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ ไบรท์ออนไลน์ ขอนำมาแนะนำให้ได้หามาอ่านกันจากหนังสือพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 8 เล่น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มไหน ๆ ก็แฝงไปด้วยข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีและควรค่าแก่การสะสมยิ่งนัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช