พระโกศพระบรมอัฐิ ทำไมต้องมี 4 รูปแบบ

 

พระโกศพระบรมอัฐิ คือ พระโกศสำหรับบรรจุ
พระบรมอัฐิของพระเจ้าแผ่นดิน มักสร้างด้วยโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน
หรือโลหะอื่นแล้วกะไหล่ด้วยทองประดับอัญมณีหรือรัตน
ชาติเพื่อให้สวยงามสมพระเกียรติ มีลักษณะรูปทรงกระบอก
ประกอบด้วยส่วนฐาน ส่วนตัวพระโกศที่เป็นทรงกระบอกปากผาย และฝาสำหรับปิดส่วนบน

รูปทรงโดยรวมอาจเป็นแปดเหลี่ยมหรือทรงกลมแล้วแต่ความเหมาะสม ถ้าเป็นระดับสูงมักมียอดทรงมงกุฎ ประดับด้วยพุ่ม หรือฉัตรตาม
ฐานันดรศักดิ์ ประดับตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติด้วย

ดอกไม้เอวที่ส่วนฐาน ดอกไม้เพชร หรือดอกไม้ไหวที่ส่วน
ฝาและเฟื่องพู่ระย้าที่ปากฝาพระโกศ ภายในบรรจุพระโกศ
ศิลาซึ่งทำด้วยศิลาสีขาวเป็นทรงกระบอกมีฝาเช่นเดียวกัน
เพื่อใช้บรรจุพระบรมอัฐิ โดยพระโกศศิลาจะอยู่ชั้นในรอง
จากพระโกศทองด้านนอก

สำหรับพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ

พระโกศพระบรมอัฐิ
ที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระโกศพระบรมอัฐิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระโกศพระบรมอัฐิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

และพระโกศพระบรมอัฐิที่จะทูลเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี