สารคดี 5 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2474

ในหลวงในความทรงจำ ภาพเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงตอกตะปู ทรงหมุนเครื่องเสียง ทรงถือเสียมขุดดินหรือทรงใช้เครื่องตัดหญ้า สะท้อนให้เห็นถึงพระอุปนิสัยของความสนพระราชหฤทัยในสิ่งต่าง ๆ ของพระองค์ ตลอดจนวิธีอบรมอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงสนุกสนานกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 5 พรรษา ทรงเรียนรู้ในเรื่องน้ำและต้นไม้ ทั้งยังทรงแวดล้อมด้วยสัตว์นานาชนิด สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีส่วนช่วยปลูกฝั่งให้มีพระเมตตาต่อสัตว์ต่าง ๆ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2474 ได้ทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาลกับมิสซิสเดวีส รวมทั้งได้มีโอกาสรู้จักเด็กคนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงโปรดที่จะเล่นกับพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระเชษฐาธิราช ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงผูกพันอย่างแน่นแฟ้นมิเสื่อมคลาย