ก.พาณิชย์ลง MOU กสท.ยื่นคำขอผ่านอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพาณิชย์ เผยว่าในวันนี้ 9 ก.พ. 60 ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการยื่นคำขอ และชำระค่าธรรมเนียม ของกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งระบบดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานในการจัดการเอกสารและตรวจสอบการชำระเงิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน ในการยื่นคำขอต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้รองรับตามนโยบาย Nation e-Payment ของรัฐบาล ซึ่ง CAT จะศึกษาระบบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ของบประมาณเบื้องต้นไป 50 ล้านบาท เพื่อวางระบบเชื่อมโยงของทุกกรมทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ที่มีภารกิจให้บริการประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายค่าธรรมเนียม หากว่าระบบทั้งหมดจะสามารถให้บริการประชาชนได้ผลิต 2562