คนโสดตาร้อน! ลูกคนที่ 2 เกิดปี 61 ลดหย่อน ภาษี เพิ่มอีก 3 หมื่น

คนโสดตาร้อน! ประกาศราชกิจจาฯ ลูกคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561เป็นต้นไปสามารถนำมาหักลดหย่อน ภาษี เพิ่มได้อีก 30,000 บาท/คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีที่มีบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน โดยให้นับลําดับบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการเกิดของประชากรไทยมีอัตราลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า 1 คน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนสำหรับบุตร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

จากเดิมก่อนหน้านี้กำหนดว่า การหักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน คนละ 30,000 บาท ซึ่งข้อกำหนดใหม่นับแต่บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปสามารถหักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท