สพฐ.-สอศ. ทำบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยงการศึกษาทุกมิติ

สพฐ.-สอศ. ทำบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยงการศึกษาทุกมิติ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

 ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมว่า  การประชุมครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้นำแนวทางผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพในประเด็นต่าง ๆ โดยนำปรับใช้และสานต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีเป้าหมายสำคัญคือการผลิต และพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสมดุล สอศ.และ สพฐ. ได้บูรณาการประสานการจัดการศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อที่เชื่อมโยงการศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านปริมาณในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และด้านคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาลในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ที่ผ่านมา สพฐ.จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองว่าว่ามีความรู้ทักษะวิชาชีพในด้านไหนบ้าง เพื่อที่เด็กจะได้รู้ตัวเองว่าอยากเรียนต่อในสาขาวิชาชีพใด ในอนาคตจะสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่าง สอศ.และ สพฐ. พร้อมกับตั้งคณะกรรมการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อทำงานประสานความร่วมมือในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น