‘หม่อมเต่า’ ยัน แรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมดัวย ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ หารือระดับทวิภาคีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ยืนยันรัฐบาลไทยให้การคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการหารือระดับทวิภาคีกับ นายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E. Ith Samheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา พร้อมคณะ ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ทและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่ง H.E. Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาได้แสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับตำแหน่งใหม่ และขอขอบคุณไทยที่ได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV

รัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน ได้กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยได้ให้การคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และขอให้ทางการกัมพูชาประชาสัมพันธ์ให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และไม่เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ สำหรับแรงงานกัมพูชาที่ได้รับผ่อนผันและใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนั้น รัฐบาลไทยจะอำนวยความสะดวกให้เข้ามาต่อใบอนุญาตทำงาน

ในประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชา โดยจะดำเนินการให้กระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด