โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แด่ทูลกระหม่อมฯ พระโสทรเชษฐภคินี

ในหลวง ร.10 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ผู้เป็นพระโสทรเชษฐภคินี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน