ประกาศแล้ว ม.44 คลายล็อกการเมือง มีผลวันนี้

ประกาศ ม.44 ไฟเขียว “พรรคการเมือง” ทำกิจกรรมทางการเมืองได้แล้ว มีผลวันนี้

วันนี้ (14 ก.ย.) เว็ปไซด์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) และให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (14 ก.ย.)  โดยสาระสำคัญของประกาศหัวหน้าคสช.ฉบับนี้ กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีความจำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง

โดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 90 วัน นับแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ