สพฐ.ประกาศปฏิทินรับนักเรียนปี 62 อนุบาลห้ามสอบวิชาการ

สพฐ.ประกาศปฏิทินรับเด็กนักเรียน ระดับก่อนประถมห้ามมีการสอบ โดยรับในพื้นที่ก่อน หากสมัครเกินให้จับฉลาก ให้รับ 30 คน/ห้อง ส่วน ป.1 ม.1 และ ม.4 ให้รับนักเรียน 40 คน/ห้อง 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ( 9 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และ ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยจำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษา(ม.)ปีที่  ม.1 และม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็น ต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม  ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับห้องละ 36 คน

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ปฏิทินการรับนักเรียน มีดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

 • รับสมัคร                                                      13-17 ก.พ.
 • คัดเลือก                                                            23 ก.พ.
 • ประกาศผลและรายงานตัว                            2 มี.ค.
 • มอบตัว                                                                3 มี.ค.

ชั้นก่อนประถมศึกษา

 • รับสมัคร                                            28 ก.พ. – 4 มี.ค.
 • จับสลาก ประกาศ และรายงานตัว               9 มี.ค.
 • มอบตัว                                                              16 มี.ค.

ชั้น ป.1

 • รับสมัคร                                                          6-10 มี.ค.
 • จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว        17 มี.ค.
 • มอบตัว                                                                26 มี.ค.

มัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 1 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

 • รับสมัคร                                                      23-27 ก.พ.
 • สอบคัดเลือก                                                      9 มี.ค.
 • ประกาศผลและรายงานตัว                          13 มี.ค.
 • มอบตัว                                                              16 มี.ค.

โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

 • รับสมัคร                                                    23-27 ก.พ.
 • สอบคัดเลือก                                                    9 มี.ค.
 • ประกาศผล                                                     14 มี.ค.
 • รายงานตัวภายใน                                         17 มี.ค.
 • มอบตัว                                                  5 เม.ย.

 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

 • รับสมัคร                                          23-27 มี.ค.
 • สอบคัดเลือก                                                  30 มี.ค.
 • จับสลากในเขตพื้นที่บริการ ประกาศผลและรายงานตัว                    4  เม.ย.
 • มอบตัว                                                  8 เม.ย.

โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)

 • รับสมัคร                                                23-27 มี.ค.
 • สอบ                                                               5 เม.ย.
 • จับฉลาก เขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี )                                        6 เม.ย.
 • ประกาศผลและรายงานตัว                                              7 เม.ย.
 • มอบตัว                                                             8 เม.ย.
 • ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียน                7-9 เม.ย.
 • ประกาศผล                                                         11 เม.ย.
 • มอบตัว                                                             18 เม.ย.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 

 • รับสมัคร                                                  23-27 ก.พ.
 • สอบคัดเลือก                                                10 มี.ค.
 • ประกาศผล                                                    14 มี.ค.
 • รายงานตัววันที่                                            16 มี.ค.
 • มอบตัว                                                           17 มี.ค.

โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

 • รับสมัคร                                                   23-27 ก.พ.
 • สอบ                                                                 10 มี.ค.
 • ประกาศผล                                                    14 มี.ค.
 • รายงานตัว                                                     17 มี.ค.
 • มอบตัวภายใน                                               5 เม.ย.

โรงเรียนเฉพาะ ม.ปลาย

 • รับสมัคร                                                   23-27 มี.ค.
 • สอบ                                                                 31 มี.ค.
 • ประกาศผลและรายตัว                                 6 เม.ย.
 • มอบตัว                                                              9 เม.ย.

โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย

 • รับสมัคร                                                                23-27 มี.ค.
 • สอบคัดเลือก                                                             31 มี.ค.
 • ประกาศผลและรายงานตัว                                     9 เม.ย.
  (รับนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม  รับสมัครประกาศผลและรายงานตัวตามโรงเรียนเดิมกำหนด)
 • มอบตัว                                                                          9 เม.ย.

เปิดรับสมัครความสามารถพิเศษ

 • สมัคร                                                                     23 -24 มี.ค.
 • คัดเลือก                                                                       25 มี.ค.
 • ประกาศผลและรายงานตัว                                     27 มี.ค.
 • มอบตัววันที่                                                                  9 เม.ย.

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ (รับนักเรียนพิการ 10 คน/ห้อง)

 • รับสมัคร                                        20 มี.ค. – 30 เม.ย.
 • ประกาศผล                                                        1 พ.ค.
 • รายงานตัวภายใน                                            5 พ.ค.
 • มอบตัวภายใน                                                12 พ.ค.

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

 • สมัคร                                                           21-25 ก.พ.
 • คัดเลือก                                                          2-6 มี.ค.
 • ประกาศผล                                                      10 มี.ค.
 • รายงานตัวภายใน                                          17 มี.ค.
 • มอบตัวภายใน                                                 24 มี.ค.
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ