“เพชรา-ประภาศ-จำลอง” ได้รับยกย่องศิลปินแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่อง “จำลอง ฝั่งชลจิตร-เพชรา เชาวราษฎร์-ประภาศ ชลศรานนท์” เป็นศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยศิลปินระดับครูอีก 7 รายในทุกสาขา เตรียมเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติต่อไป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงข่าวการประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561ว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  มีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา  คัดเลือกบุคคล ให้ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561  ตามที่  คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นำเสนอ จำนวน 12 ราย   ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 ราย  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ประเภทวิจิตรศิลป์  2 ราย ได้แก่   นายชิน ประสงค์  (ประติมากรรม ) และ นายปริญญา ตันติสุข  (จิตรกรรม)  ประเภทประยุกต์ศิลป์  จำนวน 2 ราย ได้แก่  นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) และ นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และ นายเสน่ห์ สังข์สุข   สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6  ราย แบ่งเป็น 3  ประเภท ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) และ นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)  ประเภติทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่  นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) และ นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)  และ ประเภท ภาพยนตร์ และละคร ได้แก่ นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และ นางเอก ชาวราษฎร์  หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)   โดย สวธ. จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทั้ง 12 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ  ในเวลาที่ ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้การประกาศ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 307 ราย เสียชีวิต 150 คน ยังคงมีชีวิตอยู่ 167 คน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ