พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2522

ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนกระทำสัตย์สัญญาแก่ตนเองว่าจะตั้งใจปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่ และความสามารถของตน ๆ จะทำความคิดเห็นให้เที่ยงตรงแล […]

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2494

ประวัติศาสตร์ใดแสดงให้ปรากฏตลอดมาว่าชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางใด ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ […]

พระบรมราโชวาทต่อรัฐสภาสหรัฐเนื่องในโอกาสเยือนเสด็จสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503

แม้ว่าวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตาม แต่ว่าก็มีสิ่งที่เป็นธรรมดา และนั่นก็คือความรักในเสรีภาพ และแน่ทีเดียวคำว่า “ไทย” ที่จริงก็หมายความว่า “ […]

1 2 3