ไอที

“Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network” 

31 พฤษภาคม 2562

“Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network”  ความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเชียงใหม่ เพื่อการเชื่อมต่อต้นทางสู่ปลายทางที่ สะดวก รวดเร็ว จากแนวโน้มปัญหาการจราจรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น คงถึงเวลาแล้วที่เมืองเชียงใหม่ ควรจะต้องมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะหากเราละเลย นิ่งเฉยกับปัญหาเหล่านี้ ปัญหาการจราจรที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลให้อากาศเป็นมลพิษและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องมาจากการเดินทางของผู้คนที่ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เพราะระบบขนส่งสาธารณะในปัจจ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ