สังคม

สธ.ประกาศห้ามขาย “บุหรี่” ในเรือนจำ มีผลหลังพ้น 60 วัน

13 มีนาคม 2562

สธ.ประกาศห้ามขาย “บุหรี่” ในเรือนจำ ให้มีผลบังคับใช้หลังพ้น 60 วันนับตั้งแต่วันประกาศ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญประกาศฉบับนี้ กำหนดให้เรือนจำ หรือทัณฑสถานตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ เป็นสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ