Travel

บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านกลางหุบเขา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านกลางหุบเขา ในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนชาวไทยภูเขาที่รวมกลุ่มกันปลูกกาแฟและแปรรูปมาเป็นสินค้าให้นักท่องเที่ยว