Talk Show

คันปาก อยากคุย

เรื่องที่เป็นกระแสออนไลน์ คนไหนที่เป็นกระแสออนไลน์
เรื่องไหนที่สังคมคันปาก เราจับมาคุย

ทุกวัน เสาร์.- อาทิตย์.  เวลา 10.00 – 11.00 น.

รายการย้อนหลังทั้งหมด