Bright Life Ep.16 ดช. A day กับวันที่โลกเปลี่ยนไป

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day การปรับตัวของ A day สื่อที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคน กับวันที่โลกของสื่อเปลี่ยนไป และสัจธรรมที่ค้นพบว่า “ถ้าไม่สามารถรับใช้ผู้บริโภคได้ ก็ต้องหมดอายุุขัยตามสภาพ”