ประกาศ…เขตภัยพิบัติช้างป่า ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ หลังชาวบ้านถูกทำร้ายเสียชีวิต

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถูกช้างป่าที่ออกจากป่ามาหากิน ทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะที่พืชผลทางการเกษตร สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ ก็ถูกช้างป่าทำลายจนเสียหายล่าสุดสถานการณ์ช้างป่า ออกจากป่ามาหากินในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนในอำเภอทองผาภูมิ ในตำบลท่าขนุน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยา และให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้หารือกับส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนจะประกาศให้พื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ช้างป่า

โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐(๒) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจะให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

นอกจากครอบครัวของผู้ที่ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตแล้ว จะได้มีการสำรวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่า เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ