“คลัง-ธปท.” คุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ห้ามเอาเปรียบ-ก่อนยึดต้องแจ้งล่วงหน้า

“คลัง” ออกประกาศกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถฉบับใหม่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้ายื่นขออนุญาตภายใน 60 วัน ห้ามเอาเปรียบลูกหนี้ ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินเพดานที่กำหนด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป จะต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับต่อรมว.คลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต่อรมว.คลังผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ เวลา 8.30 – 12.00 น. วันที่ 25 ม.ค.นี้ ธปท.จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับมาตรการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน กำหนดให้ผู้ประกอบการรายย่อยระดับจังหวัด ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% โดยสศค.เป็นผู้กำกับดูแล ส่วนผู้ประกอบการระดับประเทศ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ไม่กำหนดวงเงิน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% โดยธปท.เป็นผู้กำกับดูแล

ส่วนผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากประกาศฉบับนี้ ได้แก่ 1.ได้รับวงเงินเหมาะสมตามความสามารถชำระหนี้ 2.ได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้ รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 3.ไม่ถูกเอาเปรียบจากค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกคิดดอกเบี้ยแพงและซ้ำซ้อน 4.ชำระหนี้ก่อนได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5.สามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมได้

6.ได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนยึดรถ 7.ได้รับการแจ้งเตือนก่อนจ่ายค่างวด 8.ได้รับส่วนต่างคืน หากรถถูกขายทอดตลาด และ9.ร้องเรียนได้ หากไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กำหนด

นายลวรณ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจประเภทการให้กู้ยืมเงินโดยมีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการสินเชื่อในเวลาฉุกเฉินได้ กระทรวงการคลังและธปท. จึงเห็นสมควรให้มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นธรรม
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ