กกต.ขีดเส้น 1 สัปดาห์สุดท้าย ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.เตือน ! ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้เหลือเวลา 1 สัปดาห์ก่อนปิดแจ้ง เผยไม่ไปลงคะแนนถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ 

12 ก.พ.62-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้ออกเอกสารแจ้งถึงการเปิดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-19 ก.พ. ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาการลงทะเบียน 1 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดการรับลงทะเบียนในวันที่ 19 ก.พ.นี้ จึงอยากฝากเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ในวันที่ 24 มี.ค. ให้รับดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ใน 5 ประการ 1.การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 2.การรับสมัครเลือกตั้งเป็น สส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว. 3.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา และ 5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการบริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 25-31 มี.ค. 2562 เพื่อจะได้ไม่ถูกจำกัดสิทธิดังกล่าว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ