เคาะมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

ที่ประชุม กกอ.เคาะมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาจากระบบ “ทีแคส” รอบ 2 ได้

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มคอ. 1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  เพื่อให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ได้จากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 โควตา  ซึ่งเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงเวลานี้ไปจนถึงวันที่ 23 มี.ค. สิ่งที่ที่ประชุมเป็นห่วง คือ การปรับหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ทำให้เวลาในการเรียนวิชาช่างอาจลดลง จากเดิมเรียน 5 ปีจะเรียนวิชาช่างครบถ้วนและเรียนวิชาครูเพิ่มเติม เมื่อศึกษาจบสามารถเป็นครูและ ผู้ช่วยวิศวกรได้ โดยสามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) โดยสภาวิศวกรได้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า เมื่อจบการศึกษาจะระบุชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ด้าน รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานคณะกรรมการจัดทำ มคอ.1 กล่าวว่า สาระสำคัญของ มคอ.1 มีดังนี้  มคอ.1จำแนกออกเป็น 16 กลุ่มสาขาวิชา แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะมีหลายสาขาวิชา เช่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1. วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 34  หน่วยกิต โดยจะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ 30  สัปดาห์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ส่วนที่ 2 วิชาเอก มีเอกเดี่ยว 40 หน่วยกิต ให้เลือกเอง 20 หน่วยกิต  เอกคู่ 40+40 หน่วยกิต เอก-โท  40+30  หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และมีกิจกรรมเสริมศักยภาพความเป็นครูที่ไม่ใช่กิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ