รมว.สธ.ลงนามร่าง กม.นิรโทษกรรม “กัญชา”แล้ว

รมว.สธ.เผยลงนามร่าง กม.นิรโทษครอบครอง “กัญชา” แล้ว อย.พร้อมรับแจ้ง ประธานควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ชี้พรรคการเมืองหาเสียง ชูนโยบายปลูกกัญชาเสรีทำได้ยาก ติดอนุสัญญายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติที่ไทยเป็นภาคีอยู่  

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2562 ในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย” ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำงานเชิงรุกเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทุกเรื่อง เรื่องสำคัญ คือ การคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ เกี่ยวกับนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา อย. ได้ส่งข้อมูลให้ฝ่ายกฎหมายแล้ว และตนได้ลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินวันที่ 26 ก.พ. 2562 โดยร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านการประชาพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ส่วนประเด็นเรื่องโรงงานยาสูบจะสนับสนุนให้ปลูกกัญชาต้องคุยกันในรายละเอียดก่อน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลัง รมว.สาธารณสุขลงนามในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา โดยจะละเว้นให้กับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือ องค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา แพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบัน กลุ่มผู้ป่วย และบุคคลอื่น ๆ หากมาแจ้งครอบครองภายใน 90 วันก็จะไม่ต้องรับโทษ ขั้นตอนต่อไป คือ รอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการเตรียมพร้อมรองรับการมาแจ้งการครอบครอง ได้เตรียมพร้อมหมดแล้ว ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร (กทม.) คือ อย. ส่วนภูมิภาค จะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ โดผู้ที่มีกัญชาในครอบครอง เมื่อมาแจ้งต้องนำของกลางมาด้วย แต่หากมีจำนวนมากเกินไป ให้แจ้งทางหน่วยงานรัฐ จะมีคณะกรรมการตรวจรับในแต่ละจังหวัดพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 คือ กลุ่มองค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ไม่ต้องนำของกลางมา เพราะต้องมีการแจ้งโดยแนบเอกสารหลักฐานโครงการวิจัย หรือการศึกษากัญชาทางการแพทย์ จำนวนปริมาณที่ใช้ ประกอบด้วย เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยก็จะต้องแนบใบรับรองการป่วยจากแพทย์

ส่วนการออกอนุบัญญัติฉบับอื่น ๆ จะทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้เกิดระบบที่ดีที่สุด ในวันที่ 26 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ จะมีการรับฟังความคิดเห็นแบบเฉพาะกลุ่มในร่างอนุบัญญัติ 3 ฉบับ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. … และ 3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. … โดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์มาแล้วตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.พ.ที่ผ่านมา

นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) กล่าวถึงนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งที่ชูการปลูกกัญชาเสรี ว่า เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายอนุสัญญายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะสามารถใช้กัญชาได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และหากในอนาคตไทยต้องการที่จะปลูกกัญชาเสรี ต้องออกจากอนุสัญญายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะทำให้ไทยเสียประโยชน์ในหลาย ๆ อย่าง ในการซื้อขาย นำเข้า ยาต่าง ๆ ที่รักษาโรค โดยไทยเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2504 โดยทั่วโลกมี 196 ประเทศ ที่เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ