โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฏ.ประชุมรัฐสภา ตั้งแต่ 22 พ.ค.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.เป็นต้นไป

14 พ.ค.62-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พ.ค.2562 เป็นปีที่ 4 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มี การเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2562 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/063/T_0001.PDF
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ