เสนอ สพฐ.พิจารณาเกณฑ์รับเด็กปี 63 รับเด็กพื้นที่บริการ 60%

กพฐ.ประชุมหารือเกณฑ์รับเด็กปี 63 เล็งเสนอ สพฐ.พิจารณา ให้รับเด็กในพื้นที่บริการไม่เกิน ร้อยละ 60 ให้บางโรงเรียนจัดสอบแข่งขัน 100 % เสนอให้กำหนดเกณฑ์รับเด็กเป็นแผนแม่บท เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกปี  

ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุม กพฐ. เพื่อหารือถึงหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563ว่า ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องหารือและกำหนดเป็นแผนแม่บทการรับนักเรียน เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ทุกปี เช่น การรับนักเรียน 40 คนต่อห้อง รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ร้อยละ 60% เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการรับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่ควรบังคับโรงเรียนต้องรับเด็กในพื้นที่ 100% และ บางโรงเรียนอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดเขตพื้นที่บริการ โดยให้ทุกคนมีสิทธิสอบเข้าเรียน 100 % ทั้งหมด เราควรต้องแยกประเภทโรงเรียน เพื่อมีโอกาสในการพัฒนาเด็กที่มีศักยภาพให้เป็นเด็กเก่ง ส่วนโรงเรียนที่รับเขตพื้นที่บริการ ก็เพื่อให้เด็กไม่มีปัญหาของการเดินทางไปเรียน  ในอนาคตจะมีโรงเรียน  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก รับเด็กจากทั่วประเทศ เข้ามาเรียนโดยการสอบ 100% กลุ่มสอง มีสัดส่วนการรับเด็กในเขตพื้นที่บริการเหมือนในปัจจุบัน  โดยจะต้องกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจน ทั้งจำนวนรับนักเรียนต่อห้อง ส่วนจะให้โรงเรียนไหนสอบเข้าเรียนได้ 100% โดยไม่มีการกำหนดเขตพื้นที่บริการ นั้น เป็นเรื่องที่ สพฐ.จะพิจารณา

ประธาน กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  กพฐ.ยังเห็นว่า โรงเรียนไม่ควรรับเด็กจำนวนมาก ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ควรกำหนดจำนวนรับนักเรียนของโรงเรียน และกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวจากปัจจุบันที่จ่ายเงินอุดหนุนตามรายหัวเด็กนักเรียน มีการกำหนดให้โรงเรียนรับเด็กได้ จำนวน 1,200 คน ส่วนเด็กที่เกินมาจะได้รับเงินอุดหนุนน้อยลง หากใช้วิธีนี้จะทำให้โรงเรียนไม่ยอมรับเด็กเพิ่ม โรงเรียนจะมีคุณภาพมากขึ้น และจะทำให้เด็กกระจายไปยังโรงเรียนอื่นๆ ข้อเสนอดังกล่าว กพฐ.จะเสนอให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ