“คลินิกโรคจากการทำงาน” ลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี

กองทุนเงินทดแทนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างด้วยการเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายในการทำงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน คลินิคโรคจากการทำงานเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อจัดระบบในการดูแลสุขภาพและวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง รวมทั้งการดูแลรักษาหลังจากการเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ โดยเบื้องต้นลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หรือทาง www.sso.go.th

และสายด่วน 1506
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ