เกษตกรรายย่อยปลูก “กัญชา” ได้หากเข้าเงื่อนไขกฎหมายใหม่

อย.เผยเกษตรกรรายย่อยปลูก “กัญชา” ร่วมสภาเกษตรกรฯ ได้ หากอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ โดยสภาเกษตรกรฯ ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย หรือองค์กรผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์

ตามที่มีการเสนอให้เกษตรกรรายย่อยขออนุญาตปลูกกัญชาตามระบบของกฎหมายใหม่ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การดำเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ซึ่งพิจารณาว่า สภาเกษตรกรฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยงานที่ผลิตกัญชาทางการแพทย์หรือไม่ ซึ่งต้องมีโครงการชัดเจน หรือมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการต้องมีคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น โดย อย.ได้จัดทำคู่มือในการยื่นขอนิรโทษ ซึ่งหลักเกณฑ์การขออนุญาตขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อย. ได้ระดมความคิดเห็นกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับ นอกเหนือจากกฎหมายนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้แล้ว คือ 1.ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. … 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. … และ 3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. … ซึ่งทั้งหมดจะรวบรวมและนำเข้าสู่คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณาในวันที่ 8 มีนาคม 2562
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ