ก.แรงงานฝึกคนพิการสร้างช่างมืออาชีพ

กระทรวงแรงงาน เร่งเดินหน้าภารกิจพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ สร้างช่างมืออาชีพ ทดแทนสาขาขาดแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่  การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชนและเอ็นจีโอ และการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการให้เป็นที่ต้องการตลาด ลดการขาดแคลนแรงงานปัญหาในบางสาขาอาชีพ ซึ่งจะสอดคล้อง 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ”

โดยกลุ่มอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงาน ดำเนินการฝึกอบรม ได้แก่ กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มสาขาอาชีพธุรกิจและบริการ
ขณะนี้สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้ร่วมกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท พีดับดลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ฝึกอาชีพคนพิการในหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ลักษณะการถ่ายทอดวิทยาการ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของคนพิการ  เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2558

 
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานและจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ เครื่องมือที่ใช้ในในงานติดตั้ง งานล้างและชนิดของเครื่องปรับอากาศ สารทำความเย็นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ การเตรียมงานติดตั้ง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น การวิเคราะห์อาการผิดปกติ การบำรุงรักษาและการล้างเครื่องปรับอากาศ การทดสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี้ เพื่อเป็นการันตีถึงฝีมือ สร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการ และได้ค่าจ้างตามมาตราฝีมือแรงงาน ระดับหนึ่ง 400 บาท ระดับสอง  500 บาท และระดับสาม 600 บาท เชื่อว่าเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลงคนพิการเหล่านี้จะกลายเป็นแรงงานฝีมือเป็นต้องการของสถานประกอบกิจการ บริษัทต่างๆ อย่างแน่นอน

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ