กกต.ยันใช้งบเลือก ส.ว. 463 ล้านบาท

“กกต.” ปัดใช้งบ 1,300 ล้าน เลือก สว.จากกลุ่มสาขาวิชาชีพ ยันใช้จริง 463 ล้าน

2 ก.ค.62-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร เรื่อง “ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” ว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,300 ล้านบาทนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจริงที่มีขึ้นจากการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 77 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 463,216,080.05 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการตามกระบวนการและวิธีเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลำดับ