กกต.ส่งหนังสือแจ้งพรรคการเมืองให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. หากทำไม่ได้เป็นเหตุพรรคสิ้นสภาพ

วันนี้ (19 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งหนังสือ ที่ลงนามโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ถึงทุกพรรคการเมือง 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการเชิญประชุมในวันที่ 28 ก.ย.พร้อมแนบกำหนดการ และอีกหนึ่งฉบับ เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ซึ่งมีเนื้อหาล้อจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของพรรคการเมืองในเรื่องการจัดหาสมาชิกให้ครบตามกรอบเวลา ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

โดยให้นับระยะเวลาใหม่นับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แทนที่หลังจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ เช่น การจัดประชุมใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรค ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงการเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่แก้ไขใหม่ และให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้สมัครโดยให้ลงคะแนนลับ ซึ่งจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และปรับอีกวันละ 1 พันบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม หากไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา ก็อาจเป็นเหตุให้พรรคสิ้นสภาพได้ และระหว่างการที่การปฎิบัติไม่แล้วเสร็จ ก็อาจไม่สามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้