กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสริมสิริมงคล วันวิสาขบูชา 62

กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะเสริมสิริมงคล เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2562

12 พ.ค. 2562 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้เนื่องในสัปดาห์วันส่งเสริมพระพุทธศานา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2562 เวลา 17.00 น. ของวันนี้

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยกรุงเทพมานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. นี้

นอกจากพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลที่จะมีขึ้นทุกวันในเวลา 10.00 น. รวมทั้งจะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนทุกวันในเวลา 17.00 น. ยังมีกิจกรรม แสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง

ขณะที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดบูธ แสดงนิทรรศการความเป็นมาของวันวิสาชบูชา กิจกรรมธรมมะ และจัดแสดงหุ่นขี้ฝึ้ง จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา คือ วันประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน

สำหรับ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วโลก และสหประชาชาติได้ยกย่องให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day) หรือ วันสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 โดยประเทศไทย เริ่มต้นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้น ในปี 2527 โดยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และประสานการจัดงาน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ