จ.อ่างทอง เร่งควบคุม “ไข้เลือดออก-มือเท้าปาก” แพร่ระบาดหลังพบผู้ป่วยหลายจุดทั่วไทย

เจ้าหน้าที่กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายและยาฆ่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากในอาคารเรียนชั้นอนุบาลและโรงอาหาร รวมถึงจุดเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก หลังมีฝนตกต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือกออก รวมถึงอากาศที่ชื้นส่งผลให้เชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยจะฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในแหล่งชุมชนและตามสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชน

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุข จ.อ่างทอง ระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน จ.อ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค.61 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 50 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นจังหวัดอันดับที่ 24 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 4 เช่นเดียวกับการระบาดของโรคมือเท้าปาก ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวน 110 ราย อัตราป่วย 38.95 ต่อประชากรแสนคน โดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ด้านจำนวนผู้ป่วยยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุข จ.อ่างทอง ได้ประสานทุกอำเภอที่เคยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปากให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการระบาด และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแล้ว