“ประจิน”สั่งตัดทิ้ง”กรมการอุดมฯ” จากร่างกระทรวงใหม่

“ประจิน” มอบ กมธ.วิสามัญฯ พิจารณา ตัด “กรมการอุดมศึกษา” ออกจากร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฯ ตามที่เครือข่ายอุดมฯ จึ้ให้ยกเลิกและทบทวนแก้ไขใหม่  “สมคิด” คาดเสนอเข้า สนช. ได้ต้น มี.ค.

นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้หารือถึงข้อห่วงใยของกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษา 4 กลุ่ม คือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ขอให้ทบทวนโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่มีการเพิ่มกรมการอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างให้ตัดกรมการอุดมศึกษาออก คงไว้แค่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่ง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ จะต้องไปปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับแนวทางนี้ ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช.วาระ 2 และ วาระ 3 ต่อไป

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาชิก สนช. กล่าวว่า สนช.ได้หารือ และนำข้อทักท้วงของ ทปอ. มรภ.และ มทร. มาทบทวน ซึ่งความเห็นส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ว่าควรนำ สกอ.ไปรวมกับสำนักงานปลัด ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่งเดิมโครงสร้างนี้ได้รับความเห็นชอบ จากทั้งอธิการบดี อดีตอธิการบดีที่เป็น สนช., วท., รมช.ศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา กลุ่มที่เห็นด้วยบางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงตนที่เดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้น ร่างกฎหมายที่รวม สกอ.ไว้กับสำนักงานปลัดจึงตกไป และให้มีสถานะเป็นกรมแทน ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะหากให้ สกอ. เป็น กรม จะทำให้มีสถานะเล็กลง สายป่านการทำงานยาวขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป้าหมาย เพราะเดิมต้องการเสนอตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ และคล่องตัว  อย่างไรก็ตาม พล.อ.อ.ประจิน ได้ขอให้ กมธ. ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว ซึ่งจะไม่สามารถบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของ สนช. ได้ทันวันที่ 26-27 ก.พ. นี้ แต่ สนช. ได้ขยายเวลาพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ไปจนถึงวันที่ 15 มี.ค. จึงยังมีเวลาเพียงพอ คาดว่าจะเสนอให้ สนช. พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ได้ภายในต้นเดือน มี.ค.นี้

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านและขอให้ทบทวนการตั้ง “กรมอุดมศึกษา” ไว้ในโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม