มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “พรเพชร วิชิตชลชัย” เป็นประธานวุฒิสภา

ราชกิจจาฯเผยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “พรเพชร วิชิตชลชัย” เป็นประธานวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ดังนี้

1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา

2.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

3.นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน