ราชกิจจาฯ ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต 349 คน

เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 349 คนแล้ว

7 พ.ค.62-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้งนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 349 คน

อ่านรายละเอียดได้ที่: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/060/T_0001.PDF