ศาลฯสั่ง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” เจ้าของตำนาน “เชลล์ชวนชิม” เป็น “คนไร้ความสามารถ”

ศาลฯสั่ง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” เจ้าของตำนาน “เชลล์ชวนชิม” เป็น “คนไร้ความสามารถ”

ศาลเยาวชนฯ มีคำสั่งให้ “ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์” เป็นคนไร้ความสามารถ หลังมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ให้อยู่ในความดูแล “ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์”

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วย ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มีหลอดเลือดสมองอุดตัน และมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติด้วยตนเอง เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริตและไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแล ม.ล.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กรณีมีเหตุสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และให้ผู้ร้องเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่าง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/17

จึงมีคําสั่งว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล และเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสระหว่าง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และมาตรา 1598/17

สำหรับ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นโอรสคนโตใน ม.จ.เฉลิมศรีสวัสดิวัตน์ สวัสดิวัตน์ กับ หม่อมเจริญ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2469 เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนราชินี ก่อนจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี 2485 จากนั้นได้ไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งได้ทำงานเป็นนักจัดรายการวิทยุ บีบีซี ภาคภาษาไทย ที่ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ ม.ร.ว.ถนัดศรี มีชื่อเสียงจากการแนะนำและจัดระดับความอร่อยของร้านอาหาร ในชื่อ “เชลล์ชวนชิม” สัญลักษณ์ชามลายผักกาด ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ตั้งแต่ปี 2504 และยังมีผลงานรายการโทรทัศน์ เช่น การบินไทยไขจักรวาล, ครอบจักรวาล นอกจากนี้ ยังเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงที่มีชื่อเสียง โดยมีผลงานที่เป็นที่รู้จัก เช่น ข้องจิต, สีชัง, ยามรัก, หวงรัก, วนาสวาท, ระฆังทอง และโศก รวมทั้งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2516

ม.ร.ว.ถนัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) เมื่อปี 2551 รวมทั้งยังได้รับรางวัลนราธิป “นักเขียนอาวุโส” และได้รับรางวัลเกียรติยศคนทีวี ในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2551 ด้วย ปัจจุบัน ม.ร.ว.ถนัดศรี มีอายุ 93 ปี