สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันสงกรานต์ 2562

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันสงกรานต์ 2562 ทรงย้ำเป็นเทศกาลแสดงน้ำใจต่อกัน ผู้น้อยนอบน้อมผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อต่อผู้น้อยด้วยจริงใจ ให้ช่วยกันสืบสานอย่าให้สิ้น

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรวันสงกรานต์ 2562 ว่า

“สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจาที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ”