สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร บวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานประทานผ้าไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6,810 คน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในพิธี ทรงพระราชทานผ้าไตรแก่ วัดศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 1 ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 1 ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 76 ไตร และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ไตร รวมทั้งสิ้น 82 ไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศูนย์กลางในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทความว่า การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นการเพิ่มพูนศาสนทายาทให้ทวีจำนวนขึ้น นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะก่อนจะเข้ามาเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย ผู้ขอบวชต้องตั้งจิตไว้ที่ศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัย เล็งเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิต ผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้จัดโครงการนี้ ทำความเข้าใจกับผู้สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทให้ตระหนักรู้อย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ของการออกจากกามที่เรียกว่า เนกขัมมะ ว่าเป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกาย วาจา ให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา มิใช่เป็นเรื่องการบวชเล่น หรือบวชตาม ๆ กัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แท้จริงแต่อย่างใด หากผู้ขอบวชเข้าใจวัตถุประสงค์แห่งการบวชอย่างถูกต้อง และพากเพียรประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ถึงแม้บวชอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่กุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล

ขอทุกท่านจงตั้งจิตอธิษฐาน ประมวลพลังแห่งความดีงามที่บังเกิดจากการบรรพชาอุปสมบทมากถึง 6,810 รูป ตามโครงการนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระบารมี ฉลองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประชาชาติไทย ขอให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์อันดีงามทุกประการ และขอให้ท่านผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป