“สุรชัย” สั่งปิดประชุมสภาฯ หลบวาระร้อน “ร่างพ.ร.บ.ข้าว”

รองประธานสนช. สั่งปิดประชุมสนช. บ่ายสองโมงครึ่ง ก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว เลขาธิการวุฒิสภา ชี้ปิดสภาฯไม่เกี่ยวร่างพ.ร.บ.ข้าว แต่กลัวองค์ประชุมไม่ครบ เหตุมีประชุมกมธ.หลายคณะ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. …ร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. …. ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ….

อย่างไรก็ตาม เมื่อ สนช.พิจารณาร่างพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. …ในวาระที่ 2 และ 3 แล้วเสร็จ และมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุมถัดไป จะเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….แต่ปรากฏว่า เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายผังเมืองเรียบร้อย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมสนช.ขณะนั้น สั่งปิดการประชุมในเวลา 14.30น. โดยไม่มีการชี้แจงว่าจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าวในวันใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อปิดการประชุมสนช.แล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช. (วิปสนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธาน

นายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขาธิการ สนช. กล่าวว่า เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมวิปสนช. ที่มีนายพรเพชร ประธาน สนช. เป็นประธาน ส่วนสาเหตุที่ต้องปิดการประชุม สนช. เนื่องจากสนช.หลายคนต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.ในชั้นกรรมาธิการฯหลายฉบับ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ดังนั้น ประธาน สนช.จึงขอปิดประชุมไปก่อน ส่วนกรณีที่ร่างพ.ร.บ.ข้าว ที่มีกระแสคัดค้านจากตัวแทนชาวนา ไม่เกี่ยวและไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ สนช. สั่งปิดการประชุมครั้งนี้

ต่อมาพล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ…. แถลงว่า สาเหตุที่มีการเลื่อนวาระการประชุมร่างพ.ร.บ.ข้าวออกไปเป็นวันที่ 26 ก.พ.นั้น เพราะกรรมาธิการฯ เห็นพ้องกันว่า จะนำข้อเรียกร้องและข้อคัดค้านจากฝ่ายต่างๆกลับไปทบทวนอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายข้าวตามวิถีชุมชน ขณะที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นครั้งแรกที่ให้ตัวแทนชาวนาเข้ามาเป็นกรรมการระดับชาติ 4 คน

ทั้งนี้ นายพรเพชร กล่าวว่า ขอให้กรรมาธิการฯ นำร่างพระราชบัญญัติข้าวไปทบทวนเนื้อหาตามที่มีเครือข่ายชาวนามายื่นหนังสือท้วงติงและเสนอความคิดเห็นขัดแย้งด้วย เพื่อให้เกิดความรอบคอบและทำร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับชาวนาทุกกลุ่ม