อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เก็บขยะทะเลปลุกจิตสำนึกรักษ์ทะเลเนื่องในวันทะเลโลก

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเก็บขยะทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล

วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป