โปรดเกล้าฯ “พ.ร.ฏ.พระราชทานอภัยโทษ” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โปรดเกล้าฯ “พ.ร.ฏ.พระราชทานอภัยโทษ” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ “พ.ร.ฏ.พระราชทานอภัยโทษ” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/059/T_0001.PDF