ไฟเขียวให้ รพ.เอกชนใช้กัญชารักษาโรคได้

คกก.ยาเสพติดไฟเขียวกฎหมายลูกยาเสพติด 7 ฉบับ ให้สถานพยาบาลเอกชนสามารถใช้กัญชารักษาโรคได้ เผยมีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 50 ราย ชี้หากถูกเรียกตรวจระหว่างหิ้วมาแจ้งครอบครองให้ประสานมาที่ อย.ได้

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษว่า ที่ประชุมเห็นชอบกฎหมายลูกออกตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

  1. ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และยังอนุญาตให้สัตวแพทย์ใช้รักษาโรคในสัตว์เพิ่มเติมด้วย
  2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านที่สามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สามารถใช้กัญชารักษาโรคได้ในสถานพยาบาลเอกชน ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล
  1. ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่องตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ เบื้องต้นอนุญาตไป 16 ตำรับ ทั้ง 3 ฉบับนี้จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการฯ ลงนามภายใน 1-2 สัปดาห์นี้
  2. ร่างกฎกระทรวงฯ เรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา สามารถทำได้เฉพาะแพทย์เกี่ยวกับสรรพคุณ โรคที่ใช้ในการรักษาเท่านั้น ห้ามอวดอ้างเกินจริง ไม่เช่นนั้นจะมีโทษทั้งจำและปรับ
  3. ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดฯ การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ…โดยให้ทายาทตามกฎหมายแพ่งและอาญาสามารถมาแจ้งรับช่วงต่อได้ตามระยะเวลาของใบอนุญาตเดิมเหลืออยู่
  4. ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดฯ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับ จ่าย และรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ….และ
  5. ร่างประกาศคณะกรรมการยาเสพติดฯ เรื่องกำหนดฉลากและเอกสารกำกับ ยส. 5 หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ยส. 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออกสำหรับยาแผนปัจจบัน ซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ….

“ในช่วงที่กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณายังไม่ประกาศใช้นั้น หากหน่วยงานต่างๆ จะมีการจัดงานเกี่ยวกับกัญชา สามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการ สำหรับความคืบหน้าการรับจดแจ้งการครอบครองกัญชาภายใน 90 วันไม่ต้องรับโทษนั้น ตอนนี้มาแจ้งครอบครองประมาณ 50 ราย ถือว่าไม่มาก ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการล่อซื้อ และย้ำด้วยว่าระหว่างหิ้วผลิตภัณฑ์กัญชามาแจ้ง แล้วอาจถูกเรียกตรวจนั้น สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ว่ากำลังจะมาแจ้งครอบครองหากมีปัญหาสามารถประสานมาที่ อย. ได้ และขอเชิญชวนผู้ที่มีกัญชาในครอบครองให้มาแจ้งเพื่อที่จะได้ทราบจำนวนและความต้องการใช้ภายในประเทศด้วย”เลขาธิการ อย. กล่าว