มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้วันที่ “5 ธ.ค.” ของทุกปี เป็น “วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ”

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้วันที่ “5 ธ.ค.” ของทุกปี เป็น “วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ”

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้วันที่ “5 ธ.ค.” เป็น “วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน