ทัวร์จีน หอบเงินเที่ยวไทย 3 แสนล้าน เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ (รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเขตพระนคร และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรวจความต้องการการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการที่ค้าขายบนถนนข้าวสาร

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นทักษะด้านภาษาจีนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นและส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นางลลิดา กล่าวว่า “กรมฯ จึงร่วมมือกับสำนักงานเขตพระนคร จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยบนถนนข้าวสาร โดยจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษจีนที่สามารถอบรมและถ่ายทอดการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ แบบเร่งด่วน สอนการสนทนาเบื้องต้นและการสนทนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ขายมาทำการฝึกฝนทักษะการแจงรายละเอียดสินค้า ความพิเศษ หรือเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้น และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่สมเหตุผล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ หรือเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เบื้องต้นคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณถนนข้าวสาร เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 โดยทำการอบรมจำนวน 2 วัน คือวันจันทร์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 หลังจากนั้น จะลงพื้นที่ถนนข้าวสารเพื่อสังเกตการณ์การนำทักษะที่ได้รับไปใช้เพื่อสื่อสารการขายสินค้าเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนำผลที่ได้มาทำการปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการอบรมครั้งต่อไป”

โดยจากข้อมูลพบว่า ในปี 2561 มีชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 10.5 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ จำนวน 5.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 7 แสนคน คิดเป็น 7.45% และสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มเกือบ 60 ล้านบาท โดย 6 เดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จำนวน 5,650,474 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ จำนวน 310,470.98 ล้านบาท