พรบ.เหรียญรัตนาภรณ์-เหรียญราชรุจิประจำ ร.10 ผ่านแล้ว

เช้าวันนี้ (19 ส.ค.) ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 231 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 2 เสียง และเห็นชอบให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา

จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจึงลงมติในวาระ 3 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 231 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 และงดออกเสียง 2 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

และได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชรุจิ รัชกาลที่ 10 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 225 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 3 เสียง และเห็นชอบให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจึงลงมติในวาระ 3 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 229 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

อ่านข่าว Bright Today