ก.แรงงาน ขู่ไม่เข้าทะเบียนแรงงานต่างด้าว เจอจับดำเนินคดี

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง 31 ม.ค. 60 และ 22 ก.พ. 60 บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำกำลังจะหมดอายุ ซึ่งหากนายจ้างไม่นำแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มาต่อทะเบียน จะส่งผลให้แรงงานเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้

อย่างไรก็ตาม นายจ้างควรรีบพาแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในสังกัดตน ไปทำการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมผลักดันกลับประเทศต้นทางในทันที