“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” เสด็จเยือนไทย 20-23 พ.ย. ตามคำเชิญรัฐบาล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตอบรับ การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 20-23 พ.ย. ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย เพื่อจาริกสันติภาพ เปิดมิติการทำงานร่วมกับศาสนาต่างๆ เพื่อนำสันติสุขสู่มวลชน

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ เขตสาทร กทม. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แถลงข่าวถึงการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 โดยจะเสด็จในวันที่ 20-23 พ.ย. ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีอาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยเป็นผู้อ่านประกาศ พร้อมๆกับ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี และมีผู้อ่านประกาศเป็นภาษาไทย ความว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดการต่างๆ ขอการเสด็จเยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป”

นายวิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จุดประสงค์การเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนั้น เพื่อมาเยือนบรรดาพี่น้องคริสตชนคาทอลิก และเพื่อจาริกสันติภาพ โดยเน้นการสร้างสะพานเพื่อสันติภาพ เปิดชีวิตของพระองค์ให้เป็นประจักษ์พยานในการนำสันติไปสู่มวลชน ไม่ใช่เฉพาะชาวคริสต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้อื่นด้วย และในบริบทประเทศไทย เพื่อเสวนาทางศาสนา เปิดมิติทำงานร่วมกับศาสนาต่างๆ แม้จะมีความหลากหลายแต่ก็อยู่ได้ด้วยความเอกภาพ

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะทรงประกอบศาสนกิจ อีกทั้งทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นเวลา 4 วัน ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น นับเป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกจำนวน 388,468 คน และมี 11 เขตศาสนปกครอง (มิสซัง)

อ่านข่าว Bright Today