“คกก.ยาเสพติดให้โทษ” รับรองน้ำมันกัญชา สูตรของ “อ.เดชา” เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษว่า มีวาระการพิจารณาตำรับยา

เฉพาะรายของหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับยาจอดกระดูก ของนายนาด ศรีหาตรา จ.กาฬสินธุ์ และตำรับยาน้ำมันกัญชา ของนายเดชา ศิริภัทร หรืออาจารย์เดชา ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการได้มีมติรับรองตำรับยาทั้ง 2 ตำรับ

จากนั้นจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษา วิจัยได้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ….. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป

ซึ่งวาระการประชุมคราวที่แล้ว ที่ประชุมมีมติไม่รับรองสูตรน้ำมันกัญชาของนายเดชา เพราะยังติดคุณสมบัติจะต้องเป็นหมอพื้นบ้านตามพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ขณะที่วาระการนำกัญชามาใช้เสรีทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ เช่น การปลูกกัญชา การควบคุมการปลูกและการผลิต การใช้กัญชากับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดมาตรฐานการใช้ในการแพทย์ ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้ของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

อ่านข่าว Bright today