คสช.ใช้มาตรา 44 เด้ง ผอ.สำนักพุทธฯ-ตั้ง ผบช.คดีภาษีอากร ดีเอสไอ นั่งเเทน

คสช.ใช้อำนาจ ม.44 เด้ง ‘พนม ศรศิลป์’ พ้น ผอ.สำนักพุทธฯ ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกฯ  ตั้งผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร ดีเอสไอ ดำรงตำเเหน่งเเทน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ฉบับที่ 12/2560 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่การปฏิรูปและไม่อาจ ดําเนินการโดยวิธีการปกติได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ นายพนม ศรศิลป์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ หรอปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 2 ให้ พันตํารวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้บัญชาการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ้นจากตําแหน่ง และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ

ข้อ 3 ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ 1 และข้อ 2 พ้นจากตําแหน่งเดิมและไปปฏิบัติ หน้าที่ในตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งภายหลังวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ข้อ 4 ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรี นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้ ตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ข้อ 5 คําสั่งนี้ใหใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ