ออกประกาศรับสมัคร ส.ว. 26-30 พ.ย.2561

“ราชกิจจานุเบกษา”เผยแพร่ประกาศ กกต.รับสมัคร ส.ว. กลุ่มอาชีพ 26-30 พ.ย.61 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 พ.ย.) เว็ปไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กำหนดวันรับสมัคร ส.ว. ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอกำหนด โดยวันเลือกส.ว. ระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค.ระดับจังหวัด วันที่ 22 ธ.ค. และระดับประเทศ วันที่ 27 ธ.ค. โดยบุคคลที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นส.ว. ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มอาชีพใดได้เพียงกลุ่มเดียว วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว และมีสิทธิสมัครได้เพียงอำเภอเดียว

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร และเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต่อผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ  เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 2,500 บาท สำหรับกลุ่มอาชีพที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มศึกษา และการสาธารณสุข กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง    กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม    กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมตามกฎหมาย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์การสาธารณประโยชน์ กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม และกลุ่มอื่นๆ