เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ครม.พล.อ.ประยุทธ์ 4

 

 

... เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ครม.พล..ประยุทธ์ 4 วันพรุ่งนี้

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป... เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงาน ป... จะทำการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 12 ราย ได้แก่ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์, นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล, ..ชุติมา บุณยประภัศร, นายพิชิต อัคราทิตย์, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ, นางอรรชกา สีบุญเรือง, นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, ..ปนัดดา ดิศกุล, นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 9 ราย ได้แก่ พล..ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พล..ไพบูลย์ คุ้มฉายา, ..ปนัดดา ดิศกุล, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ, นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, นางอรรชกา สีบุญเรือง, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ พล..ธีรชัย นาควานิช, นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล, พล..กัมปนาท รุดดิษฐ์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี จำนวน 1 ราย คือ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ให้สาธารณชนทราบ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560-14 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 . ที่ห้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงานป...